GWARANCJA, ZASADY ZWROTÓW I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uwaga: Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne, z wyjątkiem przypadku wady producenta lub uszkodzenia podczas transportu.

Uszkodzony pakiet

Jeśli otrzymasz uszkodzony pakiet, nie odbieraj go ani nie podpisuj. Proszę odmówić przyjęcia paczki, aby została zwrócona do centrum dystrybucji. W zamian zostanie wysłana nowa paczka.

Simformotion ™ LLC („Simformotion”) udziela gwarancji na wymienione poniżej produkty zgodnie z następującymi warunkami:

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu pierwotnemu nabywcy i trwa przez okres określony poniżej. Firma Simformotion gwarantuje, że dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu bezpłatnej naprawy lub wymiany: (i) każdego produktu, który nie działa zasadniczo zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w towarzyszącej Simformotion dokumentacji w okresie gwarancyjnym oraz (ii) wszelkie nośnik, który okaże się wadliwy pod względem materiału i wykonania w okresie gwarancyjnym. Według wyłącznego uznania Simformotion, Simformotion może zaakceptować zwrot dowolnego takiego produktu i zwrócić cenę zakupu lub odpowiednią część zapłaconą przez pierwotnego nabywcę.

Aby uzyskać wykonanie niniejszej gwarancji, kupujący powinien:

 1. Skontaktuj się z Simformotion pod adresem support@catsimulators.com, 1.877.434.7467 w Stanach Zjednoczonych lub 309.266.2640 poza Stanami Zjednoczonymi.
 2. Przekaż firmie Simformotion następujące informacje:
  • Nazwa firmy
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej firmy
  • Adres firmy, miasto, stan i kod pocztowy
  • Numer kontaktowy
  • Opis problemu
  • Opis podjętych kroków rozwiązywania problemów

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwotnego nabywcy, tj. Nie można jej przenieść na kolejnych właścicieli. SZCZEGÓLNIE WYŁĄCZONE Z NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ USZKODZENIA SPOWODOWANE LUB ZWIĄZANE Z (A) AKTAMI LUB ZMISKAMI OSÓB INNYCH NIŻ SIMFORMOCJA, (B) NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE, KRADZIEŻ, WANDALIZM, POŻAR, WODA LUB INNE ZAGROŻENIA, (C) WSZELKIE ZMIANY LUB MODYFIKACJE DO PRODUKTU LUB JAKICHKOLWIEK ICH ELEMENTÓW WYKONANYCH PRZEZ OSOBY INNE NIŻ SIMFORMOTION, (D) UŻYTKOWANIE PRODUKTU INNE NIŻ OKREŚLONE W SIMFORMOTION, (E) SYSTEM OPERACYJNY, PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA LUB ŚRODOWISKO SYSTEMOWE LUB (E) UTWORZONE KODOWANIE LUB SPECYFIKACJE LUB DOSTARCZANE PRZEZ KUPUJĄCEGO.

Nabywca zapłaci standardową stawkę godzinową firmy Simformotion za usługi za wszelkie prace wykonane zgodnie z roszczeniem gwarancyjnym, które nie jest objęte niniejszą ograniczoną gwarancją.

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SIMFORMOTION WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI. SIMFORMOTION NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY ANI ZA UTRATĘ DANYCH, ZYSKU, DOCHODÓW LUB KORZYSTANIA. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. RÓWNIEŻ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZA GWARANCJA OKREŚLA WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE DLA KUPUJĄCEGO W ODNIESIENIU DO OBJĘTYCH nią PRODUKTÓW. ŻADNA PRÓBA ZMIANY, MODYFIKOWANIA LUB POPRAWIANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE SKUTECZNA BEZ UPOWAŻNIENIA PISEMNEGO PRZEZ URZĘDNIKA DS.

Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia okresu obowiązywania dorozumianych gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

Produkty Okres gwarancji
Symulatory ciężkiego sprzętu - sprzęt i oprogramowanie Rok od daty wystawienia faktury
Symulatory ciężkiego sprzętu - dostosowywanie oprogramowania 90 dni od daty wystawienia faktury