SIMFORMOTION Sp

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. GENERAŁ
  1. Warunki zawarte w niniejszym dokumencie („Warunki sprzedaży”) stanowią całość umowy między Tobą („Kupujący”) a Simformotion ™ LLC („Simformotion”) w odniesieniu do transakcji objętych naszą wyceną, naszej sprzedaży potwierdzenie zamówienia lub zamówienia zaakceptowane przez Simformotion. Twoje zamówienia zakupu, jeśli zostaną przyjęte, będą podlegać niniejszym Warunkom sprzedaży.
  2. Żadna modyfikacja ani zrzeczenie się któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz żadne dodatkowe lub odmienne warunki nie będą obowiązywać, chyba że (i) zostaną zmodyfikowane przez ofertę Simformotion lub potwierdzenie zamówienia sprzedaży lub (ii) zgodzą się na to w jednym piśmie podpisanym przez obie strony przyjęcia. Żadna ustna umowa, sposób wykonania lub inny sposób inny niż taka pisemna umowa podpisana przez obie strony wyraźnie przewidująca takie zrzeczenie się nie będzie uważany za zrzeczenie się warunków niniejszego dokumentu.
  3. Warunki sprzedaży stają się wiążące dla stron z chwilą:
   1. Oferta kupującego dotycząca płatności zgodnie z ofertą Simformotion lub potwierdzeniem zamówienia sprzedaży;
   2. Pisemne potwierdzenie Simformotion lub wystawienie faktury zgodnie z zamówieniem (zamówieniami) Kupującego;
   3. Dostawa produktów w całości lub w części przez Simformotion; lub,
   4. Podpisanie przez Kupującego i Simformotion umowy kupna-sprzedaży produktów zawierającej Warunki Sprzedaży.
 1. CENY I PODATKI
  1. Wszystkie ceny są oparte na kosztach materiałów i stawkach robocizny obowiązujących w dniu wyceny lub potwierdzenia zamówienia sprzedaży, chyba że wskazano w nich wcześniejszą datę, służą jako wskazówka przy składaniu zamówień i mogą ulec zmianie po powiadomieniu. Kupujący zgadza się, że zobowiązane ilości wpływają na cenę takich produktów lub części i że jeśli Kupujący w dalszej części dokona jakichkolwiek zmian w ilościach podanych na początku oferty, potwierdzeniu zamówienia sprzedaży lub zamówieniu, cena takich produktów lub części są dostosowywane, tak aby odpowiadały cenie Simformotion mającej zastosowanie do ilości zatwierdzonych jako zmienione. Każda zatwierdzona ilość musi zostać zaplanowana przez Kupującego do wysyłki w terminie
   [30] dni od pierwszej wysyłki.
  2. Ceny nie obejmują żadnego obowiązującego federalnego, stanowego lub lokalnego podatku od sprzedaży, użytkowania, akcyzy, podatku od wartości dodanej lub podobnego rodzaju, ani podatków od ceny, sprzedaży, użytkowania lub dostawy produktów zamówionych przez Kupującego. Takie podatki i oszacowania zostaną uwzględnione na fakturze Simformotion i zapłacone przez Kupującego, chyba że w zamówieniu Kupującego wyraźnie stwierdza się na pierwszy rzut oka istnienie zwolnienia z takiego podatku lub naliczenia, a Kupujący dostarczy Simformotion dowód takiego zwolnienia od właściwego organu podatkowego.
 1. DOSTAWA, TYTUŁ I RYZYKO UTRATY
  1. Terminy dostaw są przybliżone i opierają się na szybkim otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Kupującego. Wszystkie wysyłki będą realizowane w zakładach / magazynach Simformotion (Incoterms 2020). Po dostarczeniu produktów do przewoźnika w celu wysyłki, wszelkie ryzyko utraty, uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia ponosi Kupujący. Z zastrzeżeniem postanowień sekcji 10.3, prawo własności do testamentu przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia go przewoźnikowi w celu wysyłki do Ciebie. Przesyłki będą ubezpieczone wyłącznie na życzenie i na koszt Kupującego.
  2. W przypadku, gdy Kupujący zażąda zmiany specyfikacji po wejściu w życie Warunków Sprzedaży, takie zmiany staną się częścią zamówienia dopiero po akceptacji przez Simformotion według jej wyłącznego uznania, po czym terminy dostaw zostaną rozsądnie przedłużone, Simformotion otrzyma rekompensatę. za wszystkie koszty poniesione w związku z taką zmianą, a cena zostanie skorygowana w celu utrzymania przewidywanej marży zysku Simformotion.
  3. Żadne roszczenia dotyczące błędów w przesyłce nie będą rozpatrywane, chyba że zostaną zgłoszone w ciągu 10 dni od otrzymania materiałów, lub jeśli nie zostaną dołączone niezbędne dokumenty lub dokumenty uzasadniające reklamację. Roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia w transporcie muszą być składane i rozpatrywane przez Kupującego.
 1. PORADY
  1. Produkty zostaną zainstalowane przez Kupującego i na jego koszt. Na żądanie Simformotion zapewni kompetentnego kuratora do nadzorowania wstępnej konfiguracji i / lub działania produktów. Kupujący zapłaci firmie Simformotion za usługi tego kuratora według określonej stawki plus uzasadnione koszty podróży i inne. Kuratora uważa się za pracownika Simformotion, przy czym Simformotion nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub szkody majątkowe powstałe w trakcie lub w wyniku obecności kuratora na terenie Kupującego.
  2. Simformotion nie ponosi odpowiedzialności za systemy i sprzęt Kupującego, działania pracowników, agentów lub wykonawców Kupującego ani za działanie produktów, które nie zostały pierwotnie skonfigurowane lub eksploatowane pod nadzorem swojego opiekuna, chyba że wadliwe działanie jest spowodowane wadami niezależnymi od instalacji i w ramach gwarancji określonej w punkcie 5.
  3. Simformotion nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pogorszeniem się stanu w okresach składowania przez Kupującego przed instalacją i eksploatacją. Jeśli jest to przewidziane w propozycji lub za dodatkową opłatą, Simformotion może zastosować konserwację w celu zminimalizowania pogorszenia jakości.
  4. Simformotion zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, uzupełnień lub ulepszeń do swoich produktów bez odpowiedzialności za instalowanie takich zmian, uzupełnień lub ulepszeń w jakimkolwiek wcześniej wyprodukowanym produkcie.
 1. POLITYKA OGRANICZONEJ GWARANCJI. Zasady ograniczonej gwarancji firmy Simformotion, które mogą być okresowo zmieniane, publikowane i udostępniane na stronie www.catsimulators.com i mają zastosowanie do wszystkich produktów wytwarzanych i / lub opracowywanych przez Simformotion.
 1. POUFNE INFORMACJE
  1. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub transakcji objętych niniejszą Umową, które Simformotion ujawnia Kupującemu lub które Kupujący w inny sposób uzyskał wiedzę na temat niniejszej Umowy, pozostają wyłączną własnością Simformotion i nie będą udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Simformotion. Kupujący nie ma żadnego prawa do takich informacji, poza używaniem ich do oceny dla celów transakcji objętych niniejszą Umową.
  2. Żadnych informacji, sugestii lub pomysłów przekazanych Simformotion przez Kupującego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy nie należy traktować jako zastrzeżonych lub poufnych, chyba że zostały one wyraźnie przekazane na piśmie podpisanym przez Simformotion.
 1. SIŁA WYŻSZA. Simformotion nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub awarie w dostawie, uszkodzenia produktów lub działania spowodowane działaniem siły wyższej, władzy państwowej lub wroga publicznego, pożarem, powodzią, strajkiem, zakłóceniami pracy, epidemią, wojną, zamieszkami, zamieszkami, aktami terroryzm lub przestępczość, awaria zasilania, embarga, niedobory materiałów, komponentów lub usług, bojkoty, opóźnienia w transporcie lub inne przyczyny poza kontrolą Simformotion. W przypadku takiego opóźnienia lub awarii zamówienie Kupującego nie wygasa, ale termin dostawy lub wykonania ulega wydłużeniu o okres równy czasowi utraconemu z powodu opóźnienia.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Cała własność intelektualna zawarta w produktach i informacjach chronionych zgodnie z sekcją 6 niniejszego dokumentu stanowi własność firmy Simformotion i / lub jej dostawców i jest chroniona prawem Stanów Zjednoczonych oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Firma Simformotion i / lub jej dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w patentach, znakach towarowych, prawach autorskich, tajemnicach handlowych i innych prawach własności intelektualnej zawartych lub zawartych w tych patentach. W przypadku, gdy produkty objęte zamówieniem Kupującego zawierają lub zawierają jakiekolwiek oprogramowanie lub program licencjonowany (zgodnie z definicją zawartą w licencji oprogramowania Simformotion), wówczas prawa Kupującego w odniesieniu do takiego oprogramowania i programu licencjonowanego będą podlegać warunkom takiej licencji na oprogramowanie. Kupujący nie może wykorzystywać, kopiować ani rozpowszechniać jakiejkolwiek własności intelektualnej zawartej w produktach, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Simformotion, z wyjątkiem przypadków określonych w takich licencjach na oprogramowanie. Kupujący nie może kopiować, modyfikować, tworzyć żadnych prac pochodnych ani włączać żadnego oprogramowania lub jego części do innego oprogramowania, ani też dokonywać odwrotnego montażu, dekompilacji, organizacja) z dowolnego oprogramowania.
 1. ANULACJA DOMYŚLNA KUPUJĄCEGO
  1. Simformotion może anulować zamówienie Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności za pisemnym powiadomieniem Kupującego, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących Przypadków Naruszenia: (i) Brak terminowej zapłaty przez Kupującego jakiejkolwiek kwoty należnej Simformotion za zamówienia przyjęte i wysłane przez Simformotion lub w inny sposób ; (ii) zaniechanie przez Kupującego działalności w normalnym toku działalności (w tym niemożność wywiązania się ze zobowiązań w miarę ich narastania); (iii) wszczęcie jakiegokolwiek postępowania przez Kupującego lub przeciwko Kupującemu na podstawie jakiegokolwiek prawa upadłościowego, niewypłacalności lub podobnego; (iv) wyznaczenie lub podanie syndyka masy upadłościowej Kupującego; (v) cesja dokonana przez Kupującego na rzecz wierzycieli; (vi) niedostarczenie przez Kupującego Simformotion pisemnego oświadczenia potwierdzającego wypłacalność Kupującego (należy rozumieć, że zamówienie Kupującego na podstawie niniejszej Umowy stanowi oświadczenie Kupującego, że jest wypłacalne); (vii) niezdolność Kupującego do utrzymania jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego w niniejszym dokumencie; lub (viii) niepowodzenie Kupującego w utrzymaniu produktów w stanie wolnym od wszelkich zastawów osób trzecich przed zapłaceniem przez Kupującego pełnej ceny zakupu.
  2. Po anulowaniu, według uznania Simformotion:
   1. Kupujący zapłaci za wszystkie dostarczone produkty i wszystkie produkty ukończone lub w trakcie realizacji zgodnie z zamówieniami zakupu zaakceptowanymi przez Simformotion;
   2. W odniesieniu do wszystkich produktów, za które firma Simformotion nie otrzymała pełnej zapłaty, Simformotion może wstrzymać dostawę, odzyskać (lub zachować) posiadanie produktów w dowolnym miejscu (wszystko to bez powiadomienia, żądania lub procesu prawnego) i zachować, wydzierżawić lub odsprzedać (publicznie lub prywatna aukcja lub w inny sposób) bez rozliczania się z Kupującym, a wszelkie płatności otrzymane przez Simformotion od Kupującego lub w inny sposób mogą zostać zatrzymane jako kara umowna;
   3. Simformotion może ogłosić wszelkie zaległe saldo natychmiast wymagalne i należne i pobrać je od Kupującego bez dalszego powiadomienia lub żądania, wraz z odsetkami w maksymalnej wysokości dozwolonej przez prawo; lub
   4. Odmów dostawy, z wyjątkiem płatności gotówką za wszystkie produkty.
  3. Prawa do odstąpienia od umowy i środki zaradcze podane w tej sekcji kumulują się i stanowią uzupełnienie wszelkich innych praw i środków zaradczych Simformotion w zakresie prawa lub słuszności.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. O ile Simformotion nie określi inaczej na piśmie, płatności stają się wymagalne natychmiast po wydaniu przez Simformotion potwierdzenia zamówienia sprzedaży, bez prawa do potrącenia kwot należnych lub rzekomo należnych Kupującemu od Simformotion. Simformotion zastrzega sobie prawo do przyznania dłuższych terminów kredytu lub ich zmiany lub zawieszenia poprzez zażądanie płatności za pobraniem lub zaliczki, jeśli Simformotion ma uzasadnione wątpliwości co do zdolności kredytowej Kupującego. Jeśli Kupujący zalega z płatnością lub odmówi przyjęcia przesyłek za pobraniem, Simformotion będzie mieć prawo, oprócz wszelkich innych przysługujących jej praw, do anulowania dowolnego zamówienia Kupującego, wstrzymania dalszych dostaw i zadeklarowania wszystkich niezapłaconych kwot za produkty lub produkty uprzednio dostarczone natychmiast wymagalne i płatne.
  2. Każda wysyłka traktowana jest jako osobna i niezależna transakcja, a płatność za nią zostanie dokonana odpowiednio. Od kwot przeterminowanych naliczane są odsetki w wysokości 1.5% miesięcznie lub w najwyższej kwocie dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Simformotion w wyniku braku płatności lub zaległych płatności ze strony Kupującego, w tym koszty windykacji, odsetki i uzasadnione honoraria prawników, zostaną pokryte przez Kupującego. Wszystkie faktury są wymagalne i płatne gotówką w środkach pieniężnych Stanów Zjednoczonych.
  3. W przypadku, gdy firma Simformotion zgodzi się na opóźnienie wysyłek po ukończeniu produktów lub jakiejkolwiek ich części, płatność stanie się wymagalna po powiadomieniu Kupującego, że takie produkty są gotowe do wysyłki, a następnie takie produkty będą przechowywane na ryzyko i koszt Kupującego.
  4. Kupujący udziela Simformotion zabezpieczenia pieniędzy na zakup produktów, produktów i / lub sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej Umowy. Brak płatności przez Kupującego w terminie uprawnia Simformotion, według własnego uznania, do natychmiastowego zadeklarowania wszystkich zobowiązań Kupującego do natychmiastowej wymagalności. W takim przypadku Simformotion będzie mieć wszystkie prawa i środki zaradcze zabezpieczonej strony zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący zobowiązuje się do wykonania na żądanie takich dokumentów, które mogą zostać uznane przez Simformotion za konieczne lub odpowiednie w celu stworzenia, udoskonalenia i utrzymania doskonałości jego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący niniejszym wyznacza Simformotion jako swojego pełnomocnika do podpisania i złożenia oświadczenia finansowego i innych dokumentów, które Simformotion uzna za niezbędne do stworzenia, złożenia, udoskonalenia i utrzymania doskonałości swoich zabezpieczeń.
  5. W przypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się z warunków płatności jakiejkolwiek faktury lub jeśli odpowiedzialność finansowa Kupującego zostanie osłabiona lub niezadowalająca dla Simformotion, lub jeśli będzie to wymagało jakichkolwiek działań organu rządowego, w tym ujawnień finansowych wymaganych w sekcji 409 ustawy Sarbanes Oxley Act, Simformotion zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i / lub powstrzymania lub zaprzestania dalszych wysyłek bez uszczerbku dla innych zgodnych z prawem środków prawnych, do czasu uregulowania zaległych płatności i otrzymania przez Simformotion zadowalających gwarancji zdolności kredytowej Kupującego lub do działania lub wymogi takiej władzy rządowej będą przestrzegane.
  6. Simformotion zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w sekcji 10 (a), w którym to przypadku Kupujący zrekompensuje firmie Simformotion wszelkie zobowiązania, zobowiązania, wydatki, wydatki i koszty, w tym honoraria prawników, Simformotion może poniesione w związku z umową. Każda wysyłka firmy Simformotion będzie traktowana jako oddzielna transakcja i jeśli w związku z tym płatność nie zostanie odebrana w terminach określonych w niniejszym dokumencie, Simformotion według własnego uznania może wnieść oddzielny pozew o odzyskanie ceny umownej za każdą taką wysyłkę.
  7. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń, Simformotion ma prawo zażądać od Kupującego zapewnienia, że ​​płatność zostanie dokonana w całości: (i) Kupujący zalega z płatnością na podstawie niniejszej Umowy przez okres 45 dni od wymagalności płatności; (ii) Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec jednego lub kilku innych dostawców w momencie ich wystąpienia; lub (iii) nakaz zajęcia lub orzeczenie zostało wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Na pisemne żądanie potwierdzenia ze strony Simformotion Nabywca w ciągu pięciu (5) dni od jego otrzymania dostarczy, w kwocie wystarczającej do zabezpieczenia pełnej spłaty salda wszelkich kwot należnych na podstawie niniejszej Umowy z tytułu ceny zakupu, albo kaucję karną wystawione przez właściwą firmę poręczycielską lub zabezpieczenie finansowe, nieodwołalną akredytywę bankową lub inne płynne zabezpieczenie, które ma być przechowywane na rachunku escrow przez pełnomocnika wyznaczonego przez Simformotion w celu zabezpieczenia zapłaty ceny zakupu.
  8. Wszystkie fundusze otrzymane lub należne Kupującemu od strony trzeciej, w zakresie, w jakim te fundusze odnoszą się do produktów dostarczonych przez Simformotion zgodnie z niniejszą Umową, będą przechowywane jako powiernictwo na rzecz Simformotion („Fundusze powiernicze”). Do czasu pełnej zapłaty przez Simformotion za Produkty dostarczone w ramach niniejszej Umowy, Kupujący rozliczy się z Simformotion iw ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania takich Funduszy Powierniczych od osoby trzeciej przekaże Simformotion wszystkie otrzymane Fundusze Powiernicze przez kupującego. Kupujący zgadza się ponadto skierować jakąkolwiek stronę trzecią posiadającą takie fundusze powiernicze do zapłaty tych środków na rzecz Simformotion na żądanie Simformotion. Kupujący nie zatrzyma żadnego większego odsetka ani kwoty z Simformotion niż ta zatrzymana od Kupującego przez jakąkolwiek osobę trzecią, w zakresie, w jakim takie fundusze dotyczą Przedmiotów dostarczonych przez Simformotion zgodnie z niniejszą Umową.
  9. Wszystkie zwolnienia dokonane przez Simformotion będą obowiązywać tylko do całkowitej kwoty płatności faktycznie otrzymanych w dolarach bez zgłoszenia upadłości dziewięćdziesiąt dni później. Kupujący zgadza się, że Simformotion zachowuje prawo zastawu, gwarancji zapłaty lub innych praw przysługujących mechanikowi za nieopłacone dostawy, niezależnie od tego, jakie inne dokumenty zostały przedstawione Simformotion do podpisu, co może oznaczać inaczej. Kupujący ponadto zgadza się, że Simformotion ma prawo do decydowania, według własnego uznania, w jaki sposób stosować płatności i które faktury opłacić wszystkimi płatnościami otrzymanymi na konto, pomimo wszelkich innych porad.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. SIMFORMOCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATY W KORZYSTANIU, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB WOLI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATY W UŻYTKOWANIU, UTRATY DZIAŁALNOŚCI, DOCHODÓW, ZYSKU LUB WOLNOŚCI PRODUKTY, URZĄDZENIA LUB USŁUGI LUB ROSZCZENIA KLIENTÓW KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD LUB INNYCH SZKÓD LUB KOSZTÓW HANDLOWYCH LUB GOSPODARCZYCH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ W ZWIĄZKU Z AWARIĄ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ SIMFORMOTION W CELU TEORIA PRAWNA LUB PRZYCZYNA DZIAŁANIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, TORT, UMOWA, GWARANCJA, ŚREDNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB FEDERAL, STAN LUB LOKALNY STATUT, PORZĄDEK LUB PRZEPISY. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SIMFORMOTION NIE PRZEKROCZY CENY PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH ROSZCZENIU.
  2. Kupujący zgadza się, że w przypadku przeniesienia tytułu własności do produktów lub wydzierżawienia produktów osobie trzeciej, Kupujący uzyska zgodę tej strony na ograniczenia określone w punktach 6, 9 i 11.
  3. Simformotion nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z informacjami lub poradami dostarczonymi przez Simformotion lub wynikającymi z takich informacji, które nie są wymagane w umowie przez Warunki sprzedaży lub inną pisemną umowę podpisaną przez obie strony.
 1. WYMAGANIA UMOWY FEDERALNEJ
  1. Jeśli produkty zostały zakupione w ramach kontraktu rządowego lub podwykonawstwa, Kupujący niezwłocznie powiadomi Simformotion o przepisach prawa i regulacji dotyczących zamówień rządowych, które muszą być zawarte w umowie obejmującej zamówione produkty lub produkty. Jeżeli przestrzeganie tych postanowień zwiększa koszty lub odpowiedzialność Simformotion, Simformotion będzie uprawniony, według własnego uznania, do odpowiedniego dostosowania cen, zażądania oddzielnej zapłaty dodatkowych kosztów lub rozwiązania niniejszej umowy, przy czym Kupujący będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty poniesione przez Simformotion.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 12 (a) powyżej, Simformotion oświadcza, że ​​jego działanie na podstawie niniejszej Umowy jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi postanowieniami, które mogą być od czasu do czasu zmieniane (i są włączane do niniejszego dokumentu przez odniesienie), w tym między innymi: ustawa o sprawiedliwych standardach pracy, zarządzenie wykonawcze 11246, w tym sekcja 202, ustawa o pomocy dla weteranów w epoce wietnamskiej z 1974 r., o odszkodowaniach dla pracowników i ustawa o rehabilitacji z 1973 r.
 1. KONTROLA EKSPORTU. Simformotion i Kupujący przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że produkty objęte zamówieniem Kupującego podlegają kontroli eksportu nałożonej przez rząd Stanów Zjednoczonych na mocy różnych przepisów federalnych, w tym między innymi Ustawy Export Administration Act z 1979 r., Z późniejszymi zmianami (Ustawa), lub dowolnych następców ustawodawstwa i przepisów ogłoszonych na jego podstawie. Kupujący zobowiązuje się nie eksportować ani reeksportować żadnych produktów bez przestrzegania Ustawy. Kupujący zaświadcza ponadto, że produkty: (a) nie są przeznaczone do żadnego celu zabronionego przez Ustawę lub przepisy, w tym między innymi do działań związanych z energią jądrową lub bronią chemiczną / biologiczną lub pociskami; (b) nie mają być uwalniane, wysyłane ani reeksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, do Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii ani do jakiegokolwiek innego miejsca docelowego, do którego Stany Zjednoczone zakazały wysyłki; oraz (c) nie mają być zwalniane, wysyłane ani reeksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, do jakichkolwiek osób wymienionych na liście osób odmownych opublikowanej przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Niniejsza sekcja zachowuje ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zamówienia Kupującego.
 1. ANULOWANIE I ZMIANY PRZEZ KUPUJĄCEGO. Zamówienia Kupującego NIE mogą być anulowane lub zmieniane przez Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Simformotion, której zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania Simformotion. W przypadku takiego anulowania Kupujący ponosi odpowiedzialność za przewidywany zysk Simformotion oraz za wszystkie koszty poniesione przed anulowaniem.
 1. ZBIERANIE DANYCH. Simformotion może gromadzić dane behawioralne dotyczące produktów w celu udoskonalenia interfejsu użytkownika, poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika i kierowania rozwojem nowych produktów. Dane zebrane od Kupującego mogą obejmować:  opinie/ankiety użytkowników, wskaźniki wydajności, wykorzystanie funkcji/analizę UX, powtórki sesji, mapy cieplne, osoby użytkowników i segmentację, zgodność z dostępnością, śledzenie wzroku i czas bezczynności, ale nie mogą obejmować danych osobowych. Simformotion może udostępniać zanonimizowane dane zewnętrznym dostawcom usług, aby ułatwić bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i analizę danych, umożliwiając generowanie map cieplnych, wyprowadzanie wnikliwych analiz oraz tworzenie kompleksowych wizualizacji danych i wdrażanie testów funkcji.
 2.  RÓŻNE.
  1. OGŁOSZENIE. Wszelkie powiadomienia związane z zamówieniem Kupującego powinny mieć formę pisemną i być przekazane przez Federal Express lub inną renomowaną usługę kurierską następnego dnia lub pocztą amerykańską, opłaconą z góry, poświadczoną lub poleconą, za potwierdzeniem odbioru. Każde zawiadomienie będzie kierowane do strony na adres podany na pierwszej stronie niniejszej Umowy lub na inny adres, który strona przekaże w drodze zawiadomienia drugiej stronie. Powiadomienie uważa się za skuteczne w momencie dostawy.
  2. ZRZECZENIA SIĘ. Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron żądania wykonania na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy w żaden sposób nie wpływa na prawo takiej strony do żądania pełnego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie ani zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zrzeczenie się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia tego samego lub innego postanowienia.
  3. ROZDZIELNOŚĆ. Warunki sprzedaży uważa się za rozdzielne, a jeśli jakakolwiek ich część zostanie uznana za nieważną z jakiegokolwiek powodu, pozostała część nie zostanie uznana za nieważną, ale pozostanie w pełnej mocy.
  4. PRAWO WŁAŚCIWE / ARBITRAŻ. Warunki sprzedaży są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Illinois, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży produktów. Strony zgadzają się poddać wszystkie takie spory do wiążącego arbitrażu, który odbędzie się w Peoria w stanie Illinois, zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) odnoszącymi się do arbitrażu handlowego. W ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia drugiej strony o przekazaniu sporu do arbitrażu, trzech arbitrów zostanie wyznaczonych zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Żadna ze stron nie może wnieść sprzeciwu wobec arbitra wyznaczonego przez drugą stronę. Arbitrzy nie mają prawa do przyznania odszkodowania karnego lub innych odszkodowań wyłączonych w niniejszym Regulaminie. Orzeczenie arbitrażowe ma formę pisemnej decyzji zawierającej ustalenia faktyczne i wnioski prawne oraz jest ostateczne i wiążące. Może być wpisane i wykonane przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji. Strona wygrywająca w arbitrażu lub w jakimkolwiek innym postępowaniu sądowym jest uprawniona do odzyskania swoich kosztów, w tym uzasadnionych honorariów prawnika poniesionych w związku z arbitrażem lub innym postępowaniem sądowym.
  5. MODYFIKACJA. Warunki sprzedaży nie mogą być zmieniane, modyfikowane ani uzupełniane w żadnym momencie, chyba że pisemnym dokumentem podpisanym przez strony.
  6. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA. Jest to kompletna i ostateczna umowa między stronami dotycząca przedmiotu Warunków sprzedaży i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisma, rozmowy, porozumienia lub umowy.
  7. ZAINTERESOWANE STRONY. Warunki sprzedaży są wiążące i obowiązują na korzyść stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.
  8. ZADANIE. Kupujący nie może dokonać cesji zamówienia Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Simformotion, której zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania Simformotion.
  9. EGZEKWOWANIE. Kupujący zwolni Simformotion z wszelkich kosztów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych w uzasadniony sposób w związku z wykonaniem zamówienia Kupującego i Warunków Sprzedaży.