SIMFORMOTION LLC

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN
  1. De hierin opgenomen algemene voorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") vormen de gehele overeenkomst tussen u ("Koper") en Simformotion ™ LLC ("Simformotion") met betrekking tot de transactie (s) waarop onze offerte, onze verkoop, betrekking heeft orderbevestiging of uw inkooporder (s) geaccepteerd door Simformotion. Uw bestelling (en), indien geaccepteerd, vallen onder deze Algemene verkoopvoorwaarden.
  2. Geen enkele wijziging of verklaring van afstand van een van de voorwaarden en bepalingen in dit document en geen aanvullende of afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn van kracht tenzij (i) gewijzigd door Simformotion's offerte of verkooporderbevestiging, of (ii) overeengekomen in een enkel schriftelijk ondertekend door beide partijen. Geen enkele mondelinge overeenkomst, uitvoering of andere middelen dan een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen is ondertekend en uitdrukkelijk voorziet in een dergelijke afstand, wordt geacht af te zien van de voorwaarden van dit document.
  3. De verkoopvoorwaarden worden bindend voor de partijen bij:
   1. Betalingsaanvraag van de koper op basis van de offerte van Simformotion of de bevestiging van de verkooporder;
   2. Simformotion's schriftelijke bevestiging of uitgifte van een factuur ingevolge de inkooporder (s) van de Koper;
   3. Simformotion's levering van de producten, geheel of gedeeltelijk; of,
   4. Handtekening van koper en Simformotion op een overeenkomst voor de aankoop en verkoop van producten waarin de verkoopvoorwaarden zijn opgenomen.
 1. PRIJZEN EN BELASTINGEN
  1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de materiële kosten en arbeidskosten die gelden op de datum van de bevestiging van de offerte of verkooporder, tenzij een eerdere datum wordt vermeld, zijn uw leidraad bij het indienen van inkooporders en kunnen na kennisgeving worden gewijzigd. Koper stemt ermee in dat de toegezegde hoeveelheden van invloed zijn op de prijs van dergelijke producten of onderdelen, en dat als Koper hierna wijzigingen aanbrengt in de hoeveelheden die zijn vermeld op de voorkant van de offerte, de bevestiging van de verkooporder of de inkooporder, de prijs van dergelijke producten of onderdelen worden aangepast om te voldoen aan de prijs van Simformotion die van toepassing is op de gecommitteerde hoeveelheden zoals gewijzigd. Elke vastgelegde hoeveelheid moet door de koper worden gepland voor verzending binnen
   [30] dagen na de eerste verzending.
  2. De prijzen zijn exclusief toepasselijke federale, provinciale of lokale verkoop, gebruik, accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde of soortgelijke belastingen of aanslagen die van toepassing zijn op de prijs, verkoop, gebruik of levering van de door de koper bestelde producten. Dergelijke belastingen en aanslagen zullen worden opgenomen in de factuur van Simformotion en worden betaald door de Koper, tenzij op de kooporder van de Koper duidelijk wordt vermeld dat er sprake is van een vrijstelling van een dergelijke belasting of aanslag en de Koper Simformotion het bewijs levert van een dergelijke vrijstelling van de toepasselijke belastingautoriteit.
 1. LEVERING, EIGENDOM EN RISICO OP VERLIES
  1. De leverdata zijn bij benadering en zijn gebaseerd op snelle ontvangst van alle benodigde informatie van de Koper. Alle verzendingen moeten worden gedaan in fabrieken / magazijnen van Simformotion (Incoterms 2020). Nadat de producten voor verzending zijn afgeleverd bij een transporteur, is het risico van verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging de verantwoordelijkheid van de Koper. Onder voorbehoud van de bepalingen van sectie 10.3 gaat het eigendom van het eigendom over op u bij levering aan de koerier voor verzending aan u. Zendingen worden alleen op verzoek en op kosten van de koper verzekerd.
  2. In het geval dat de Koper om wijzigingen in de specificaties vraagt ​​nadat de verkoopvoorwaarden bindend zijn geworden, worden deze wijzigingen alleen onderdeel van de bestelling na aanvaarding door Simformotion naar eigen goeddunken, waarna de leveringstermijnen redelijk worden verlengd, wordt Simformotion gecompenseerd voor alle kosten in verband met een dergelijke wijziging en de prijs zal worden aangepast om de verwachte winstmarge van Simformotion te behouden.
  3. Geen claims voor fouten bij verzending worden in behandeling genomen, tenzij binnen 10 dagen na ontvangst van materialen of tenzij vergezeld van de nodige papieren of documenten om de claim te onderbouwen. Claims voor verlies of schade tijdens transport moeten worden ingevoerd en vervolgd door de Koper.
 1. INSTALLATIE
  1. De producten worden geïnstalleerd door en op kosten van de koper. Op verzoek zal Simformotion een bevoegde superintendent leveren om toezicht te houden op de initiële installatie en / of werking van de producten. De Koper betaalt Simformotion voor de service van de superintendent tegen het vastgestelde tarief plus redelijke reis- en andere kosten. De superintendent wordt beschouwd als een werknemer van Simformotion, maar Simformotion is niet aansprakelijk voor letsel aan personen of schade aan eigendommen die zich voordoen in de loop van of als gevolg van de aanwezigheid van de superintendent op het terrein van Koper.
  2. Simformotion is niet aansprakelijk voor de systemen en apparatuur van de Koper, de handelingen van werknemers, agenten of aannemers van de Koper, of de prestaties van producten die niet in eerste instantie zijn opgezet of bediend onder toezicht van zijn superintendent, tenzij slechte prestaties worden veroorzaakt door defecten die onafhankelijk zijn van de installatie en binnen de reikwijdte van de garantie uiteengezet in Sectie 5.
  3. Simformotion aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van verslechtering tijdens opslagperioden door de Koper voorafgaand aan installatie en gebruik. Indien voorzien in het voorstel of tegen een toeslag, kan Simformotion conserveringen toepassen om de verslechtering te minimaliseren.
  4. Simformotion behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp of toevoegingen aan of verbeteringen in haar producten aan te brengen zonder aansprakelijkheid voor het installeren van dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen in producten die daarvoor zijn vervaardigd.
 1. BEPERKTE GARANTIEBELEID. Het beperkte garantiebeleid van Simformotion, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zoals gepubliceerd en beschikbaar gesteld op www.catsimulators.com en is van toepassing op alle producten die zijn vervaardigd en / of ontwikkeld door Simformotion.
 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
  1. Alle informatie met betrekking tot de producten of de transactie die hieronder wordt behandeld en die Simformotion aan de Koper bekendmaakt of waarvan de Koper anderszins kennis verkrijgt, blijft het exclusieve eigendom van Simformotion en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simformotion. Koper heeft geen enkel recht op dergelijke informatie anders dan om deze te gebruiken voor evaluatie voor de hieronder vermelde transactie.
  2. Alle informatie, suggesties of ideeën die door de Koper aan Simformotion worden doorgegeven in verband met de prestaties hieronder, mogen niet als eigendom of vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd door Simformotion.
 1. OVERMACHT. Simformotion is niet aansprakelijk voor vertragingen of mislukkingen bij de levering, schade aan producten of prestaties als gevolg van overmacht, overheid of publieke vijand, brand, overstroming, staking, arbeidsverstoring, epidemie, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, handelingen van terreur of misdaad, stroomuitval, embargo's, tekorten in materialen, componenten of service, boycots, transportvertragingen of andere oorzaken buiten de controle van Simformotion. In het geval van een dergelijke vertraging of mislukking, wordt de bestelling van de koper niet beëindigd, maar wordt de datum van levering of uitvoering verlengd voor een periode die gelijk is aan de tijd die verloren is gegaan vanwege de vertraging.
 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM. Alle intellectuele eigendom die is opgenomen in de producten en informatie die wordt beschermd onder Sectie 6 hiervan, is eigendom van Simformotion en / of haar leveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse wetten en internationale verdragsbepalingen. Simformotion en / of haar leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in en op patenten, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn vervat of die daarin zijn vervat. In het geval dat de producten die onder de bestelling van Koper vallen, software of een gelicentieerd programma bevatten (zoals gedefinieerd in de softwarelicentie van Simformotion), worden de rechten van de Koper met betrekking tot dergelijke software en gelicentieerde programma beheerst door de voorwaarden van dergelijke softwarelicentie (s). De Koper mag de intellectuele eigendom in de producten, geheel of gedeeltelijk, niet gebruiken, kopiëren of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Simformotion en behalve zoals uiteengezet in dergelijke softwarelicenties. De Koper mag de software niet kopiëren, wijzigen, er afgeleide werken van maken of enige software of een deel daarvan in andere software opnemen of reverse-assembleren, decompileren, reverse engineeren of anderszins proberen de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) vanuit elke software.
 1. ANNULERING BIJ STANDAARD KOPER
  1. Simformotion kan de bestelling van de koper zonder aansprakelijkheid annuleren na een schriftelijke kennisgeving aan de koper, bij het optreden van een van de volgende verzuimgebeurtenissen: (i) het niet betalen door de koper van een tijdige betaling van een bedrag als gevolg van Simformotion voor de bestellingen die zijn geaccepteerd en verzonden door Simformotion of anderszins ; (ii) het nalaten van de Koper om zijn activiteiten uit te voeren in de normale bedrijfsuitoefening (inclusief het onvermogen om verplichtingen na te komen als deze zich voordoen); (iii) het instellen van een procedure door of tegen Koper onder een faillissement, insolventie of soortgelijke wetgeving; (iv) afspraak of aanvraag voor een ontvanger voor Koper; (v) een opdracht door Koper ten behoeve van crediteuren; (vi) verzuim van de Koper om Simformotion een schriftelijke verklaring te verstrekken waarin de solvabiliteit van de Koper wordt bevestigd (met dien verstande dat de bestelling van de Koper hieronder een verklaring van de Koper vormt dat het oplosmiddel is); (vii) verzuim van de Koper om de vereiste verzekering te handhaven zoals hierin voorzien; of (viii) verzuim van Koper om de producten gratis en vrij van alle retentierechten van derden te houden voordat Koper de volledige aankoopprijs heeft betaald.
  2. Bij annulering, naar keuze van Simformotion:
   1. Koper betaalt voor alle geleverde producten en voor alle producten die zijn voltooid of in uitvoering zijn ingevolge door Simformotion geaccepteerde inkooporders;
   2. Met betrekking tot alle producten waarvoor Simformotion geen volledige betaling heeft ontvangen, kan Simformotion de levering stopzetten, het bezit (opnieuw) (of behouden) waar het product zich ook bevindt (allemaal zonder kennisgeving, verzoek of juridische procedure) en behouden, leasen of doorverkopen (openbaar of privéveiling of anderszins) zonder verantwoording aan de Koper, en alle betalingen die Simformotion van de Koper ontvangt of anderszins kunnen worden ingehouden als schadevergoeding;
   3. Simformotion kan elk openstaand saldo onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd verklaren en bij de koper afhalen zonder nadere kennisgeving of eis, samen met rente tegen het maximale wettelijk toegestane tarief; of
   4. Weigeren om te leveren, behalve voor contante betaling voor alle producten.
  3. De annuleringsrechten en rechtsmiddelen in deze sectie zijn cumulatief en komen bovenop alle andere rechten en rechtsmiddelen van Simformotion in de wet of in het eigen vermogen.
 1. BETALINGSVOORWAARDEN
  1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven door Simformotion, zijn betalingen onmiddellijk verschuldigd bij het afgeven van een verkooporder door Simformotion, zonder recht op verrekening van verschuldigde of vermeende verschuldigde bedragen van Simformotion aan Koper. Simformotion behoudt zich het recht voor om langere kredietvoorwaarden te verlenen of deze te wijzigen of op te schorten door onder rembours of vooruitbetaling te eisen, wanneer Simformotion redelijke twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de Koper. Als de koper nalatig wordt in de betaling of weigert om rembourszendingen te accepteren, heeft Simformotion het recht om, naast enig ander recht dat hij heeft, een bestelling van de koper te annuleren, verdere leveringen in te houden en alle onbetaalde bedragen voor producten of producten eerder te declareren onmiddellijk opeisbaar.
  2. Elke zending wordt beschouwd als een afzonderlijke en onafhankelijke transactie en de betaling daarvoor zal dienovereenkomstig worden verricht. Achterstallige bedragen zijn onderworpen aan een rentelast van 1.5% per maand of het hoogste wettelijk toegestane bedrag, indien dit hoger is. Alle kosten en uitgaven die Simformotion maakt als gevolg van niet-betaling of achterstallige betaling door Koper, inclusief incassokosten, rente en redelijke advocatenkosten, zijn voor rekening van Koper. Alle facturen zijn contant betaalbaar in Amerikaanse fondsen.
  3. In het geval dat Simformotion instemt met het vertragen van zendingen na voltooiing van de producten of een deel daarvan, is de betaling verschuldigd op kennisgeving aan de Koper dat dergelijke producten gereed zijn voor verzending en dergelijke producten worden daarna voor rekening en risico van de Koper gehouden.
  4. Koper verleent Simformotion een aankoopbelang in rente op de hieronder geleverde producten, producten en / of apparatuur. Als de Koper niet op tijd betaalt, heeft Simformotion het recht om naar eigen goeddunken alle verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar te maken. In een dergelijk geval heeft Simformotion alle rechten en rechtsmiddelen van een beveiligde partij onder de toepasselijke wetgeving. De koper stemt ermee in om op verzoek de documenten uit te voeren die door Simformotion noodzakelijk of passend worden geacht om de perfectie van zijn veiligheidsbelang onder toepasselijk recht te creëren, te perfectioneren en te behouden. Koper benoemt hierbij Simformotion als haar advocaat om een ​​financieringsverklaring en andere documenten te ondertekenen en in te dienen die Simformotion nodig acht om de perfectie van zijn veiligheidsbelang te creëren, in te dienen, te vervolmaken en te handhaven.
  5. In het geval dat de Koper de betalingsvoorwaarden van een factuur niet nakomt, of als de financiële verantwoordelijkheid van de Koper wordt aangetast of onbevredigend wordt voor de Simformotion, of indien vereist door enige handelingen van een overheidsinstantie, inclusief financiële openbaarmakingen opgelegd door artikel 409 van Sarbanes Oxley Act, behoudt Simformotion zich het recht voor om betalingsvoorwaarden te wijzigen en / of verdere verzendingen af ​​te schrikken of stop te zetten, onverminderd andere wettige rechtsmiddelen, totdat achterstallige betalingen zijn gedaan en bevredigende garanties van de kredietwaardigheid van de koper zijn ontvangen door Simformotion of totdat dergelijke handelingen of vereisten van een dergelijke overheidsinstantie moeten zijn nageleefd.
  6. Simformotion behoudt zich ook het recht voor om het contract te annuleren in het geval van een van de gebeurtenissen beschreven in Sectie 10 (a), in welk geval Koper Simformotion zal vergoeden voor alle verplichtingen, verplichtingen, uitgaven, kosten en kosten inclusief advocatenkosten, Simformotion kan zijn gemaakt in verband met het contract. Elke zending door Simformotion wordt als een afzonderlijke transactie beschouwd en als de betaling daarom niet binnen de hierin gespecificeerde termijnen wordt ontvangen, kan Simformotion naar eigen keuze een afzonderlijk rechtsmiddel instellen om de contractprijs van elke dergelijke zending te recupereren.
  7. Als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, heeft Simformotion het recht om van de koper de verzekering te vragen dat de volledige betaling zal worden gedaan: (i) de koper is nalatig om de betaling hiervan te verrichten gedurende een periode van 45 dagen nadat de betaling verschuldigd was; (ii) Koper nalaat zijn verplichtingen met een of meer andere leveranciers na te komen wanneer de verplichtingen zich voordoen; of, (iii) een beslaglegging of vonnis wordt ingediend in een bevoegde rechtbank. Op schriftelijke vordering tot verzekering door Simformotion zal de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst daarvan een bedrag verstrekken dat voldoende is om de volledige betaling van het saldo van de hieronder verschuldigde bedragen vanwege de aankoopprijs te garanderen, hetzij een boete uitgegeven door een bevoegd borgbedrijf, of financiële zekerheid, onherroepelijke bankbrief of ander liquide onderpand dat door een door Simformotion aangewezen advocaat in bewaring wordt gehouden om de betaling van de eerder genoemde aankoopprijs te waarborgen.
  8. Alle gelden die zijn ontvangen door of verschuldigd zijn aan de Koper van een derde partij, voor zover dergelijke gelden betrekking hebben op producten die door Simformotion worden geleverd op grond van deze Overeenkomst, worden in bewaring gehouden ten behoeve van Simformotion ("Trustfondsen"). Tot het moment dat Simformotion volledig is betaald voor de Artikelen die hieronder worden geleverd, zal de Koper verantwoording afleggen aan Simformotion, en binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van dergelijke Trustfondsen van een derde door de Koper, al deze ontvangen Trustfondsen aan Simformotion betalen. door Koper. De koper stemt er verder mee in om een ​​derde partij die dergelijke trustfondsen houdt, opdracht te geven om dergelijke fondsen op verzoek van Simformotion aan Simformotion te betalen. De Koper zal geen hoger percentage of bedrag van de Simformotion inhouden dan het percentage dat door een derde partij van de Koper wordt behouden, voor zover dergelijke fondsen betrekking hebben op Artikelen die door Simformotion worden verstrekt op grond van deze Overeenkomst.
  9. Alle ontheffingen die door Simformotion worden uitgevoerd, zijn alleen van kracht voor het totale dollarbedrag aan daadwerkelijk ontvangen betalingen zonder dat er negentig dagen daarna een faillissementsaanvraag is ingediend. De koper stemt ermee in dat Simformotion het pandrecht, de betalingsgarantie of andere wettelijke rechten van zijn monteur voor onbetaalde leveringen behoudt, ongeacht welke andere documenten ter ondertekening aan Simformotion zijn voorgelegd die anders kunnen impliceren. De koper stemt er verder mee in dat Simformotion het recht heeft om naar eigen goeddunken te bepalen hoe betalingen moeten worden toegepast en welke facturen moeten worden betaald met alle betalingen die op rekening zijn ontvangen, ondanks enig andersluidend advies.
 1. BEPERKING VAN PASSIVA
  1. SIMFORMOTION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, SPECIALE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN BEDRIJF, VERLIES VAN WINST, WINST, WINST, WINST, SCHADE AAN SCHULDENOPDRACHT, SCHADE AAN SCHULDEN PRODUCTEN, FACILITEITEN OF DIENSTEN, OF CLAIMS VAN KLANTEN VAN DE KOPER VOOR DERGELIJKE SCHADE, OF ANDERE COMMERCIËLE OF ECONOMISCHE SCHADE OF KOSTEN, DIE KUNNEN VEROORZAKEN UIT, IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT, HET ONTBREKEN VAN PRODUCTEN DIE DOOR EEN SIMFORMOTIE AAN EEN KOPER WORDEN VERKOCHT, ONDER EEN KOPER JURIDISCHE THEORIE OF OORZAAK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, TORT, OVEREENKOMST, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF FEDERALE, STAAT OF LOKALE STATUTEN, ORDINANCE OF REGELGEVING. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIMFORMOTION OVERSCHRIJDEN DAN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN DIE DE CLAIM VERLANGEN.
  2. Koper stemt ermee in dat als hij de eigendom overdraagt ​​aan of verhuurt aan de producten aan een derde, de koper instemt met de beperkingen van de artikelen 6, 9 en 11.
  3. Simformotion is niet aansprakelijk voor of voortvloeiend uit informatie of advies verstrekt door Simformotion die niet contractueel vereist is door de Verkoopvoorwaarden of andere schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen.
 1. FEDERALE CONTRACTVEREISTEN
  1. Als de producten worden gekocht in het kader van een overheidscontract of subcontract, zal de Koper Simformotion onmiddellijk op de hoogte stellen van de bepalingen van eventuele wet- en regelgeving voor overheidsopdrachten die moeten worden opgenomen in het contract met betrekking tot de bestelde producten of producten. Als de naleving van dergelijke bepalingen de kosten of aansprakelijkheid van Simformotion verhoogt, heeft Simformotion het recht om naar eigen keuze de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, een afzonderlijke betaling van de extra kosten aan te vragen of deze overeenkomst te beëindigen waarbij de Koper verantwoordelijk is voor alle kosten die door Simformotion worden gemaakt.
  2. Behoudens de bepalingen van Sectie 12 (a) hierboven, geeft Simformotion aan dat haar prestaties hieronder in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (en deze worden hierin door verwijzing opgenomen) inclusief, maar niet noodzakelijk beperkt tot: de Fair Labour Standards Act, Executive Order 11246, inclusief sectie 202, de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974, Worker's Compensation en de Rehabilitation Act van 1973.
 1. UITVOERCONTROLE. Simformotion en de koper erkennen en gaan ermee akkoord dat de producten die onder de bestelling van de koper vallen, onderworpen zijn aan exportcontroles opgelegd door de Amerikaanse overheid onder verschillende federale wetten, waaronder maar niet beperkt tot de Export Administration Act van 1979, zoals gewijzigd (de Act), of een opvolger wetgeving en de daaruit voortvloeiende voorschriften. Koper stemt ermee in geen producten te exporteren of opnieuw te exporteren zonder te voldoen aan de wet. Koper verklaart verder dat de producten: (a) niet zijn bedoeld voor enig doel dat door de wet of voorschriften is verboden, inclusief, zonder beperking, nucleaire activiteiten of chemische / biologische wapens of raketten; (b) zijn niet bedoeld om te worden vrijgegeven, verzonden of wederuitgevoerd, hetzij direct of indirect, naar Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan of Syrië, of naar een andere bestemming waarnaar de Verenigde Staten verzending heeft verboden; en (c) zijn niet bedoeld om te worden vrijgegeven, verzonden of wederuitgevoerd, direct of indirect, aan personen die zijn geïdentificeerd op de lijst met geweigerde personen die zijn gepubliceerd door het US Department of Commerce Bureau of Industry and Security. Deze sectie blijft van kracht na beëindiging of verval van de bestelling van de Koper.
 1. ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR KOPER. Bestellingen van de Koper mogen NIET door de Koper worden geannuleerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simformotion, welke toestemming naar goeddunken van Simformotion kan worden verleend of onthouden. In het geval van een dergelijke annulering is de koper aansprakelijk voor de verwachte winst van Simformotion en voor alle kosten voorafgaand aan de annulering.
 1. GEGEVENSVERZAMELING. Simformotion kan gedragsgegevens met betrekking tot de producten verzamelen met als doel de gebruikersinterface te verfijnen, de algehele gebruikerservaring te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe producten te begeleiden. Gegevens die van de Koper worden verzameld, kunnen het volgende omvatten: gebruikersfeedback/enquêtes, prestatiestatistieken, functiegebruik/UX-analyse, sessieherhalingen, heatmaps, gebruikerspersona's en segmentatie, naleving van de toegankelijkheidsregels, eye-tracking en inactiviteitstijd, maar mogen geen persoonlijke gegevens bevatten. Simformotion kan geanonimiseerde gegevens delen met externe dienstverleners om de veilige opslag, verwerking en analyse van de gegevens te vergemakkelijken, waardoor het genereren van heatmaps, het afleiden van inzichtelijke analyses en het creëren van uitgebreide datavisualisaties en de implementatie van functietests mogelijk worden.
 2.  DIVERSEN.
  1. MERK OP. Alle kennisgevingen in verband met de bestelling van de Koper moeten schriftelijk worden gedaan en worden gegeven door Federal Express of een andere gerenommeerde koeriersdienst de volgende dag of Amerikaanse post, gefrankeerde, aangetekende, aangetekende, aangetekende retourbevestiging. Elke kennisgeving wordt aan de partij gericht op het adres dat in het gezicht van deze Overeenkomst wordt vermeld of op een ander adres dat een partij door kennisgeving aan de andere partij verstrekt. Kennisgeving wordt geacht effectief te zijn bij aflevering.
  2. VRIJSTELLINGEN. Geen enkele afstand is effectief tenzij deze schriftelijk is vastgelegd. Het verzuim van een van beide partijen om nakoming te eisen uit hoofde van een bepaling van deze Overeenkomst heeft op geen enkele wijze invloed op het recht van een dergelijke partij om op een later tijdstip volledige uitvoering te verlangen, noch houdt de afstandsverklaring door een van beide partijen van een schending van enige bepaling van deze Overeenkomst in een verklaring van afstand van elke volgende inbreuk op dezelfde of een andere bepaling.
  3. SCHEIDBAARHEID. De verkoopvoorwaarden worden als scheidbaar beschouwd en als een deel hiervan om welke reden dan ook als ongeldig wordt beschouwd, wordt de rest niet als ongeldig beschouwd, maar blijft volledig van kracht.
  4. TOEPASSELIJK RECHT / ARBITRAGE. De verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, behalve wat betreft de keuze van wettelijke bepalingen. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van producten is niet van toepassing. De partijen komen overeen al dergelijke geschillen voor te leggen aan bindende arbitrage die zal worden gehouden in Peoria, Illinois, in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association ("AAA") met betrekking tot commerciële arbitrage. Binnen 30 dagen nadat een van beide partijen de andere schriftelijk heeft medegedeeld dat zij een geschil voor arbitrage voorlegt, worden drie arbiters benoemd overeenkomstig deze regels. Geen van beide partijen mag bezwaar maken tegen een door de andere partij aangewezen arbiter. De arbiters zijn niet bevoegd om punitieve schadevergoeding of enige andere hierin uitgesloten schade toe te kennen. Het arbitraal vonnis wordt genomen bij een schriftelijke beslissing die feitelijke bevindingen en juridische conclusies bevat en is definitief en bindend. Het kan worden ingevoerd en gehandhaafd door een bevoegde rechtbank. De partij die heerst in de arbitrage of enige andere gerechtelijke procedure heeft het recht om zijn kosten te recupereren, inclusief redelijke advocaatkosten die zijn gemaakt als gevolg van de arbitrage of andere gerechtelijke procedures.
  5. WIJZIGING. De verkoopvoorwaarden kunnen op geen enkel moment worden gewijzigd, gewijzigd of aangevuld, behalve door een schriftelijk document ondertekend door de partijen.
  6. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Dit is de volledige en definitieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Algemene verkoopvoorwaarden en vervangt alle eerdere geschriften, gesprekken, afspraken of overeenkomsten.
  7. BELANGHEBBENDEN. De verkoopvoorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.
  8. Opdracht. De Koper zal de bestelling van de Koper niet toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Simformotion, welke toestemming naar goeddunken van Simformotion kan worden verleend of onthouden.
  9. HANDHAVING. Koper vrijwaart Simformotion voor alle kosten en uitgaven (inclusief advocatenkosten) die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitvoering van de bestelling van Koper en de Verkoopvoorwaarden.