SIMFORMOTION LLC

STANDARDBETINGELSER OG SALGSBETINGELSER

 1. GENEREL
  1. Vilkårene og betingelserne indeholdt heri ("Salgsbetingelser") udgør hele aftalen mellem dig ("Køber") og Simformotion ™ LLC ("Simformotion") med hensyn til de (n) transaktion (er), der er dækket af vores tilbud, vores salg ordrebekræftelse eller din eller dine indkøbsordrer accepteret af Simformotion. Din eller dine indkøbsordrer er underlagt disse salgsbetingelser, hvis de accepteres.
  2. Ingen ændring eller frafald af nogen af ​​vilkårene og betingelserne indeholdt heri, og ingen yderligere eller forskellige vilkår eller betingelser er effektive, medmindre (i) ændres ved Simformotions tilbud eller kvittering for salgsordre eller (ii) accepteret i en enkelt skrift underskrevet af begge fester. Ingen mundtlig aftale, udførelsesforløb eller andre måder end sådan en skriftlig aftale underskrevet af begge parter, der udtrykkeligt indeholder en sådan frafaldelse, anses for at frafalde betingelserne i dette dokument.
  3. Salgsbetingelserne bliver bindende for parterne på:
   1. Købers bud på betaling i henhold til Simformotions tilbud eller kvittering for salgsordre;
   2. Simformotions skriftlige bekræftelse eller udstedelse af en faktura i henhold til købers eller købers ordrer;
   3. Simformotion's levering af produkterne, helt eller delvist; eller,
   4. Undertegnelse af køber og Simformotion på en aftale om køb og salg af produkter, der indeholder salgsbetingelserne.
 1. PRISER OG AFGIFTER
  1. Alle priser er baseret på de materielle omkostninger og arbejdssatser, der er gældende på datoen for tilbuddet eller salgsordrebekræftelsen, medmindre en tidligere dato er angivet derpå, er din vejledning i afgivelse af indkøbsordrer og kan ændres efter varsel. Køber accepterer, at de forpligtede mængder påvirker prisen på sådanne produkter eller dele, og at hvis Køber herefter foretager ændringer i de mængder, der er begået fra de, der er vist foran på tilbudet, kvittering for salgsordren eller indkøbsordren, prisen på sådanne produkter eller dele skal justeres for at imødekomme Simformotions pris, der gælder for de forpligtede mængder som ændret. Hver forpligtet mængde skal planlægges af køberen til forsendelse inden for
   [30] dage efter den oprindelige forsendelse.
  2. Priserne inkluderer ikke gældende føderale, statslige eller lokale salg, brug, punktafgifter, merværdiafgift eller lignende type skat eller vurderinger, der gælder for pris, salg, brug eller levering af de produkter, der er bestilt af køber. Sådanne skatter og vurderinger vil blive inkluderet i Simformotions faktura og betalt af køber, medmindre købers købsordre klart angiver, at der findes en undtagelse fra enhver sådan skat eller vurdering, og køber giver Simformotion bevis for en sådan fritagelse fra den gældende skattemyndighed.
 1. LEVERING, TITEL & RISIKO FOR TAB
  1. Leveringsdatoer er omtrentlige og er baseret på hurtig modtagelse af alle nødvendige oplysninger fra køber. Alle forsendelser skal foretages på Simformotion anlæg / lagre (Incoterms 2020). Efter at produkterne er leveret til en transportør til afsendelse, er al risiko for tab, skade, tyveri eller ødelæggelse købers ansvar. Med forbehold af bestemmelserne i afsnit 10.3 overgår ejendomsretten til dig ved levering til transportøren til forsendelse til dig. Forsendelser vil kun være forsikret på købers anmodning og bekostning.
  2. I tilfælde af, at køber anmoder om ændringer i specifikationerne, efter at salgsbetingelserne er blevet bindende, bliver sådanne ændringer kun en del af indkøbsordren efter accept af Simformotion efter eget skøn, hvorpå leveringsdatoer med rimelighed vil blive forlænget, skal Simformotion kompenseres for alle omkostninger, der afholdes i forbindelse med en sådan ændring, og prisen skal justeres for at opretholde Simformotions forventede fortjenstmargen.
  3. Ingen krav om forsendelsesfejl vil blive taget i betragtning, medmindre de fremsættes inden for 10 dage efter modtagelse af materialer eller medmindre de ledsages af nødvendige papirer eller dokumenter til at underbygge kravet. Krav for tab eller skade under transport skal indgives og retsforfølges af køber.
 1. INSTALLATION
  1. Produkterne skal installeres af og på bekostning af køberen. Efter anmodning vil Simformotion give en kompetent opsigter til at overvåge den oprindelige opsætning og / eller drift af produkterne. Køber betaler Simformotion for betjening af nævnte opsyn til den fastsatte sats plus rimelige rejse- og andre udgifter. Superintendenten betragtes som en ansat hos Simformotion, men Simformotion er ikke ansvarlig for personskader eller materielle skader, der opstår i løbet af eller som et resultat af superintendentens tilstedeværelse i købers lokaler.
  2. Simformotion er ikke ansvarlig for købers systemer og udstyr, handlinger fra købers medarbejdere, agenter eller entreprenører eller udførelsen af ​​produkter, der ikke oprindeligt blev oprettet eller betjent under tilsyn af dens opsyn, medmindre mangelfuld ydeevne er forårsaget af mangler uafhængigt af installationen og inden for rammerne af garantien i afsnit 5.
  3. Simformotion påtager sig intet ansvar for skader på grund af forringelse i opbevaringsperioder af køberen inden installation og drift. Hvis det er foreskrevet i forslaget eller mod et ekstra gebyr, kan Simformotion muligvis anvende konserveringer for at minimere forringelsen.
  4. Simformotion forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design eller tilføjelser til eller forbedringer af sine produkter uden ansvar for at installere sådanne ændringer, tilføjelser eller forbedringer i ethvert produkt, der er fremstillet forud for dette.
 1. BEGRÆNSET GARANTIPOLITIK. Simformotions begrænsede garantipolitik, som det kan ændres fra tid til anden, som offentliggjort og gjort tilgængelig på www.catsimulators.com og gælder for alle produkter, der er fremstillet og / eller udviklet af Simformotion.
 1. FORTROLIGE OPLYSNINGER
  1. Al information om produkterne eller den transaktion, der er omfattet af denne, som Simformotion videregiver til køber, eller som køber på anden måde får kendskab til nedenunder, forbliver Simformotions eksklusive ejendom og må ikke gøres tilgængelig for tredjemand uden Simformotions udtrykkelige skriftlige samtykke. Køber har ikke nogen som helst ret til sådanne oplysninger, bortset fra at bruge dem til evaluering med henblik på transaktionen, der er omfattet af nedenstående.
  2. Enhver information, forslag eller ideer, der overføres af Køber til Simformotion i forbindelse med ydeevne nedenfor, skal ikke betragtes som proprietær eller fortrolig, medmindre det udtrykkeligt fremgår af en skriftlig underskrift af Simformotion.
 1. FORCE MAJEURE. Simformotion er ikke ansvarlig for forsinkelser eller leveringssvigt, beskadigelse af produkter eller opførelse på grund af handlinger fra Gud, regeringsmyndighed eller offentlig fjende, brand, oversvømmelse, strejke, arbejdsforstyrrelse, epidemi, krig, optøjer, civil forstyrrelse, handlinger terror eller kriminalitet, strømsvigt, embargoer, mangel på materialer, komponenter eller service, boykotter, forsinkelser i transporten eller andre årsager uden for Simformotions kontrol. I tilfælde af en sådan forsinkelse eller fiasko ophører købers ordre ikke, men leveringsdatoen eller ydelsen forlænges i en periode svarende til den tid, der er gået tabt på grund af forsinkelsen.
 1. INTELLEKTUEL EJENDOM. Al intellektuel ejendom indeholdt i produkterne og oplysningerne, der er beskyttet i henhold til afsnit 6 heraf, ejes af Simformotion og / eller dets leverandører og er beskyttet af amerikanske love og internationale traktatbestemmelser. Simformotion og / eller dets leverandører bevarer alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til patenter, varemærker, ophavsret, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er inkorporeret eller indeholdt deri. Hvis de produkter, der er omfattet af købers ordre, inkluderer eller inkorporerer software eller licenseret program (som defineret i Simformotions softwarelicens), er købers rettigheder med hensyn til sådan software og licenseret program underlagt vilkårene i sådanne softwarelicenser. Køber må ikke bruge, kopiere eller distribuere intellektuel ejendom indeholdt i produkterne, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra Simformotion og undtagen som angivet i en sådan softwarelicens (er). Køber må ikke kopiere, ændre, oprette noget afledt arbejde af eller medtage software eller dele deraf i anden software eller omvendt samle, dekompilere, reverse engineer eller på anden måde forsøge at udlede kildekode (eller de underliggende ideer, algoritmer, struktur eller organisation) fra enhver software.
 1. ANNULLERING PÅ STANDARD AF KØBER
  1. Simformotion kan annullere købers ordre uden erstatningsansvar efter skriftlig meddelelse til køberen ved forekomst af en af ​​følgende misligholdelsesbegivenheder: (i) købers undladelse af at foretage rettidig betaling af ethvert beløb på grund af Simformotion for de ordrer, der er accepteret og afsendt af Simformotion eller på anden måde ; (ii) Købers manglende gennemførelse af sin virksomhed i den normale forretning (herunder manglende evne til at opfylde forpligtelser, efterhånden som de påløber); (iii) iværksættelse af enhver procedure af eller mod køber i henhold til konkurs, insolvens eller lignende lovgivning; (iv) aftale eller ansøgning om en modtager til køber; (v) en opgave fra køber til fordel for kreditorer; (vi) Købers manglende levering af Simformotion med en skriftlig repræsentation, der bekræfter Købers solvens (det forstås, at Købers ordre nedenfor udgør en erklæring fra Køber om, at det er solvens); (vii) manglende køber til at opretholde enhver forsikring, der kræves som beskrevet heri; eller (viii) manglende køber til at opretholde produkterne fri og fri for enhver og alle panterettigheder fra tredjeparter inden købers betaling af den fulde købspris.
  2. Efter aflysning efter Simformotions valg:
   1. Køber skal betale for alle leverede produkter og for alle produkter, der er afsluttet eller i gang i henhold til indkøbsordrer accepteret af Simformotion;
   2. Med hensyn til alle produkter, for hvilke Simformotion ikke har modtaget fuld betaling, kan Simformotion stoppe levering, genoptage (eller beholde) besiddelse af produkterne overalt (alle uden varsel, efterspørgsel eller juridisk proces) og opbevare, lease eller videresælge (offentligt eller privat auktion eller på anden måde) uden regnskab over for køber, og eventuelle betalinger modtaget af Simformotion fra køber eller på anden måde kan bevares som afviklet skade;
   3. Simformotion kan erklære enhver udestående saldo straks forfalden og opkræve den hos køber uden yderligere varsel eller efterspørgsel sammen med renter til den maksimale lov, der er tilladt eller
   4. Nægte at levere undtagen kontant betaling for alle produkter.
  3. Rettighederne til annullering og retsmidler, der er angivet i dette afsnit, er kumulative og er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler til Simformotion i lov eller egenkapital.
 1. BETALINGSBETINGELSER
  1. Medmindre andet er angivet af Simformotion skriftligt, skal betalinger straks forfalde efter Simformotions udstedelse af en salgsordrebekræftelse uden modregningsret for beløb, der skyldes eller angiveligt forfalder fra Simformotion til køber. Simformotion forbeholder sig ret til at give længere kreditvilkår eller ændre eller suspendere det ved at kræve COD eller forskud, når Simformotion har rimelig tvivl om købers kreditværdighed. Hvis køber bliver misligholdt i betaling eller nægter at acceptere COD-forsendelser, har Simformotion ret til ud over enhver anden ret, han måtte have, at annullere enhver ordre på købers, tilbageholde yderligere leverancer og deklarere alle ubetalte beløb for produkter eller produkter tidligere leveres straks forfalder og betales.
  2. Hver forsendelse betragtes som en separat og uafhængig transaktion, og betaling herfor skal ske i overensstemmelse hermed. Forfaldne beløb er underlagt et rentegebyr på 1.5% pr. Måned eller det højeste tilladte beløb i henhold til loven, alt efter hvad der er højere. Alle omkostninger og udgifter afholdt af Simformotion som følge af manglende betaling eller misligholdt betaling fra køber, herunder opkrævningsomkostninger, renter og rimelige advokatsalær, betales af køber. Alle fakturaer forfalder og betales kontant i amerikanske fonde.
  3. I tilfælde af at Simformotion giver sit samtykke til at forsinke forsendelser efter færdiggørelse af produkterne eller en del deraf, forfalder betaling ved meddelelse til køber om, at sådanne produkter er klar til forsendelse, og sådanne produkter skal derefter holdes på købers risiko og regning.
  4. Køber tildeler Simformotion en købspenge sikkerhedsinteresse i de produkter, produkter og / eller udstyr, der leveres nedenfor. Manglende køber til at foretage betaling på forfald giver Simformotion, efter eget skøn, ret til at erklære alle købers forpligtelser straks forfaldne og skyldige. I et sådant tilfælde skal Simformotion have en sikret parts rettigheder og retsmidler i henhold til gældende lov. Køber indvilliger i at efter anmodning udføre sådanne dokumenter, der af Simformotion kan anses for nødvendige eller hensigtsmæssige for at skabe, perfektionere og opretholde perfektion af sin sikkerhedsinteresse i henhold til gældende lov. Køber udnævner hermed Simformotion som sin advokat til at underskrive og indgive en finansieringserklæring og sådanne andre dokumenter, som Simformotion finder nødvendige for at oprette, arkivere, perfektionere og opretholde perfektion af sin sikkerhedsinteresse.
  5. I tilfælde af, at køber ikke overholder betalingsbetingelserne for en faktura, eller hvis køberens økonomiske ansvar bliver forringet eller utilfredsstillende for Simformotion, eller hvis det er nødvendigt af handlinger fra en statslig myndighed, herunder økonomiske oplysninger, der kræves i henhold til afsnit 409 af Sarbanes Oxley Act forbeholder Simformotion sig ret til at ændre betalingsbetingelser og / eller afskrække eller afbryde yderligere forsendelser uden at berøre ethvert andet lovligt middel, indtil forfaldne betalinger er foretaget og tilfredsstillende forsikringer om købers kreditværdighed er modtaget af Simformotion eller indtil sådan handlinger eller krav fra en sådan regeringsmyndighed skal være overholdt.
  6. Simformotion forbeholder sig også ret til at annullere kontrakten i tilfælde af nogen af ​​de begivenheder, der er beskrevet i afsnit 10 (a), i hvilket tilfælde Køber skal kompensere Simformotion for eventuelle forpligtelser, forpligtelser, udgifter, udgifter og omkostninger inklusive advokatsalær, Simformotion måtte er afholdt i forbindelse med kontrakten. Hver forsendelse fra Simformotion betragtes som en separat transaktion, og hvis betaling ikke modtages inden for de frister, der er angivet heri, kan Simformotion efter eget valg medbringe en separat sag for at inddrive kontraktprisen for hver sådan forsendelse.
  7. Hvis nogen af ​​følgende begivenheder finder sted, har Simformotion ret til at kræve køber forsikring om, at betaling fuldt ud vil blive foretaget: (i) Køber misligholder betaling herunder i en periode på 45 dage efter betaling; (ii) Køber overholder ikke sine forpligtelser over for en eller flere andre leverandører, når forpligtelserne opstår; eller, (iii) en vedhæftning eller dom indgives i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. På skriftlig anmodning om forsikring fra Simformotion skal køber inden for fem (5) dage efter modtagelse heraf stille et beløb, der er tilstrækkeligt til at sikre fuld betaling af restbeløbet af eventuelle beløb, der skal betales nedenfor på grund af købsprisen, enten en bøde udstedt af et kompetent kautionsselskab eller finansiel sikkerhed, uigenkaldeligt bankbrev eller anden likvid sikkerhed, der skal opbevares af en advokat som udpeget af Simformotion, for at sikre betaling af ovennævnte købspris.
  8. Alle midler, der modtages af eller skyldes køber fra en tredjepart, i det omfang sådanne midler vedrører produkter leveret af Simformotion i henhold til denne aftale skal holdes i tillid til fordel for Simformotion (“Trust Funds”). Indtil det tidspunkt, hvor Simformotion er betalt fuldt ud for de varer, der leveres nedenfor, skal køber aflægge regnskab til Simformotion, og inden syv (7) dage efter købers modtagelse af sådanne trustfonde fra en tredjepart skal han betale til Simformotion alle sådanne modtagne trustfonde af køber. Køber accepterer endvidere at pålægge enhver tredjepart, der besidder sådanne tillidsfonde, at betale over sådanne midler til Simformotion efter anmodning fra Simformotion. Køber må ikke tilbageholde større procentdel eller beløb fra Simformotion end den, der er tilbageholdt fra Køber af nogen tredjepart, i det omfang sådanne midler vedrører Varer leveret af Simformotion i henhold til denne Aftale.
  9. Alle undtagelser, der udføres af Simformotion, skal kun være effektive for det samlede beløb i dollar, der faktisk er modtaget uden konkurs, der er indgivet XNUMX dage derefter. Køber accepterer, at Simformotion bevarer sin mekanikerpant, betalingsobligation eller andre juridiske rettigheder til ubetalte leverancer, uanset hvilke andre dokumenter der er blevet præsenteret for Simformotion til underskrift, der kan antyde andet. Køber accepterer endvidere, at Simformotion har ret til efter eget skøn at bestemme, hvordan betalinger skal anvendes, og hvilke fakturaer der skal betales med alle betalinger, der modtages på konto, på trods af råd om det modsatte.
 1. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
  1. SIMFORMOTION ER IKKE ANSVARLIG FOR INGEN INDIREKTE, FOLGENDE, EKSEMPLERENDE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER PUNITIVE SKADER, INKLUDERENDE, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF BRUG, TAB AF FORRETNINGER, INDTÆGTER, RESULTAT ELLER GOODWILLE, UDGIFTER TIL UDGIFT, UDGIFTER TIL UDGIFTER PRODUKTER, FACILITETER ELLER TJENESTEYDELSER ELLER KRAV TIL KØBERS KUNDER TIL SÅDANE SKADER ELLER ANDRE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE SKADER ELLER OMKOSTNINGER, DER KAN VÆRE UDGÅENDE, I FORBINDELSE MED ELLER I FORBINDELSE MED, MISLAGEN AF ENHVER PRODUKTER, SÅLGES SOM IKKE TIL KØB, JURIDISK TEORI ELLER ÅRSAG TIL HANDLING, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNING, KONTRAKT, GARANTI, STRIKT ANSVAR ELLER FEDERAL, STATLIG ELLER LOKAL STATUT, ORDINANS ELLER REGULATION. I intet tilfælde overstiger SIMFORMOTIONS ANSVAR PRISEN FOR DE PRODUKTER, DER GIVER STIG TIL KRAVET.
  2. Køber indvilliger i, at hvis køber overdrager ejendomsretten til eller leaser produkterne til en tredjepart, skal køber opnå en sådan parts tilladelse til begrænsningerne i afsnit 6, 9 og 11.
  3. Simformotion har intet ansvar for eller som følge af information eller rådgivning leveret af Simformotion, som ikke er kontraktmæssigt krævet af salgsbetingelserne eller anden skriftlig aftale underskrevet af begge parter.
 1. FEDERALE KRAV TIL KONTRAKT
  1. Hvis produkterne købes i henhold til en offentlig kontrakt eller underentreprise, skal køber straks underrette Simformotion om bestemmelserne i lovgivning og forskrifter om offentlige indkøb, der kræves inkluderet i kontrakten, der dækker de bestilte produkter eller produkter. Hvis overholdelse af sådanne bestemmelser øger Simformotions omkostninger eller erstatningsansvar, er Simformotion berettiget til, efter eget valg, at justere priserne i overensstemmelse hermed, anmode om separat betaling af ekstraomkostningerne eller opsige denne aftale med Køber, der er ansvarlig for alle omkostninger, der påhviler Simformotion.
  2. Med forbehold af bestemmelserne i afsnit 12 (a) ovenfor repræsenterer Simformotion, at dets præstation i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser, som kan ændres fra tid til anden (og samme er inkorporeret heri som reference), herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til: Fair Labor Standards Act, bekendtgørelse 11246, herunder afsnit 202, Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974, Worker's Compensation og Rehabilitation Act of 1973.
 1. EKSPORTKONTROL. Simformotion og køber anerkender og accepterer, at de produkter, der er omfattet af købers ordre, er underlagt eksportkontrol pålagt af den amerikanske regering i henhold til forskellige føderale love, herunder men ikke begrænset til Export Administration Act of 1979, som ændret (loven) eller enhver efterfølger lovgivning og de regler, der offentliggøres derunder. Køber accepterer ikke at eksportere eller reeksportere produkter uden at overholde loven. Køber attesterer endvidere, at produkterne: (a) ikke er beregnet til at blive brugt til noget formål, der er forbudt i henhold til loven eller reglerne, inklusive, uden begrænsning, nukleare relaterede aktiviteter eller kemiske / biologiske våben eller missiler; (b) ikke er beregnet til at blive frigivet, afsendt eller reeksporteret, hverken direkte eller indirekte, til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller til nogen anden destination, hvortil USA har forbudt forsendelse og (c) er ikke beregnet til at blive frigivet, afsendt eller reeksporteret, hverken direkte eller indirekte, til nogen personer, der er identificeret på listen over nægtede personer, offentliggjort af US Department of Commerce Bureau of Industry and Security. Denne sektion skal overleve enhver ophør eller udløb af købers ordre.
 1. ANNULLERING OG ÆNDRINGER FRA KØBER. Købers ordrer kan IKKE annulleres eller ændres af køber uden forudgående skriftligt samtykke fra Simformotion, hvilket samtykke kan gives eller tilbageholdes efter Simformotions eget skøn. I tilfælde af en sådan annullering er køber ansvarlig for Simformotions forventede fortjeneste og for alle omkostninger, der afholdes før annulleringen.
 1. DATAINDSAMLING. Simformotion kan indsamle adfærdsdata relateret til produkterne med det formål at forfine brugergrænsefladen, forbedre den overordnede brugeroplevelse og vejlede udviklingen af ​​nye produkter. Data indsamlet fra køberen kan omfatte: brugerfeedback/-undersøgelser, præstationsmålinger, funktionsbrug/UX-analyse, sessionsgentagelser, heatmaps, brugerpersonas og segmentering, tilgængelighedsoverholdelse, øjensporing og inaktivitetstid, men omfatter ikke personlige data. Simformotion kan dele anonymiserede data med tredjepartstjenesteudbydere for at lette sikker lagring, behandling og analyse af dataene, hvilket muliggør generering af varmekort, udledning af indsigtsfulde analyser og skabelse af omfattende datavisualiseringer og implementering af funktionstest.
 2.  DIVERSE.
  1. VARSEL. Alle meddelelser i forbindelse med købers bestilling skal være skriftlige og skal gives med Federal Express eller anden hæderlig næste dag kurertjeneste eller amerikansk post, porto forudbetalt, certificeret eller registreret, anmodning om returkvittering. Hver meddelelse rettes til parten på den adresse, der er angivet på forsiden af ​​denne aftale eller på en sådan anden adresse, som en part skal give ved meddelelse til den anden part. Meddelelse anses for effektiv ved levering.
  2. AFFALD. Intet frafald kan være effektivt, medmindre det er skriftligt. Hvis en af ​​parterne undlader at kræve opfyldelse i henhold til nogen bestemmelse i denne aftale, påvirker det på ingen måde den pågældende parts ret til at kræve fuldstændig opfyldelse på et senere tidspunkt, og heller ikke nogen af ​​parterne fraskriver sig en overtrædelse af nogen bestemmelse i denne aftale et afkald på enhver efterfølgende overtrædelse af den samme eller enhver anden bestemmelse.
  3. SEVERABILITET. Salgsbetingelserne betragtes som adskillelige, og hvis en del heraf anses for ugyldig af en eller anden grund, anses resten ikke for ugyldig, men forbliver i fuld kraft og virkning.
  4. Gældende lov / voldgift. Salgsbetingelserne er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Illinois bortset fra dets valg af lovbestemmelser. De Forenede Nationers konvention om internationalt salg af produkter finder ikke anvendelse. Parterne er enige om at underkaste alle sådanne tvister for bindende voldgift, som skal afholdes i Peoria, Illinois, i overensstemmelse med reglerne fra American Arbitration Association (“AAA”) vedrørende kommerciel voldgift. Inden for 30 dage efter, at en af ​​parterne har meddelt den anden skriftligt, at den forelægger en tvist for voldgift, udnævnes tre voldgiftsmænd i overensstemmelse med disse regler. Ingen af ​​parterne har tilladelse til at gøre indsigelse mod en voldgiftsmand, der er udpeget af den anden part. Voldgiftsmændene har ingen myndighed til at tilkende straf eller andre skader, der er udelukket heri. Voldgiftskendelsen træffes ved en skriftlig beslutning indeholdende faktiske omstændigheder og konklusioner af loven og skal være endelig og bindende. Det kan indgås og håndhæves af enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Den part, der er fremherskende i voldgiften eller enhver anden retssag, er berettiget til at inddrive sine omkostninger inklusive rimelige advokatsalær, der påløber på grund af voldgiften eller anden retssag.
  5. MODIFIKATION. Salgsbetingelserne kan ikke ændres, ændres eller suppleres på noget tidspunkt undtagen med et skriftligt dokument underskrevet af parterne.
  6. HELE AFTALEN. Dette er den komplette og endelige aftale mellem parterne relateret til genstanden for salgsbetingelserne og erstatter alle tidligere skrifter, samtaler, forståelser eller aftaler.
  7. PARTER I INTERESSE. Salgsbetingelserne er bindende for og til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og overdragelser.
  8. OPDRAG. Køber overdrager ikke købers ordre uden forudgående skriftligt samtykke fra Simformotion, hvilket samtykke kan gives eller tilbageholdes efter Simformotion's eget skøn.
  9. HÅNDHÆVELSE. Køber skader Simformotion skadesløs for alle omkostninger og udgifter (inklusive advokatsalær), der med rimelighed afholdes i fuldbyrdelsen af ​​Købers ordre og salgsbetingelserne.